Mina kompetenser

Mina utbildnings- och yrkesval har alltid präglats av mitt intresse för människor och det är tack vare detta jag 2017 kom att starta Vivendi.
Innan dess arbetade jag i åtta år som behandlare inom den slutna ungdomsvården.


Utvecklingspsykologi vid Högskolan i Gävle år 2021. Genom denna fördjupningskurs har jag utökat mina kunskaper på området och framförallt lärt mig mer om åldrandets psykologi, olika former av intelligens och vikten av en trygg anknytning.


Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet vid Linnéuniversitetet år 2020. Genom denna utbildning har jag fördjupat mina kunskaper i grupprocesser, kompetensutveckling och ett framgångsrikt förändringsarbete.


Fördjupningsutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) genom Skandinaviska institutet för evidensbaserad psykologi (SIEP Institute).
Kognitiv beteendeterapi är vetenskapligt förankrade teorier och metoder som har visat goda resultat på många olika problemområden.
Genom denna utbildning tillgodoser jag mig fördjupade kunskaper i att kunna hjälpa människor förändra sina beteenden och sin livssituation.


Motiverande samtal (MI) och GRIT vid Contar Utbildning, vintern 2019.  GRIT handlar om betydelsen av uthållighet vid motgångar och vikten av att förstärka hopp hos individen man möter.


Arbetslivspsykologi vid Mälardalens Högskola år 2018. Denna utbildning har gett mig utökade kunskaper om bl.a. ledarskapets betydelse, gruppdynamik och kommunikation/information.


Genom Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården är jag
utbildad i flera evidensbaserade behandlings- och påverkansprogram:

One to One år 2017
Programme for reducing individual substance misuse (PRISM) år 2016
Motiverande samtal i Kriminalvården (MIK) år 2015
Återfallsprevention år 2012 och 2015
Stopp & Tänk år 2014
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) år 2011

Samtliga program utgår från vetenskapligt beprövade principer och ger många redskap för att kunna minska stress, ångest och risken att återfalla i ett icke önskvärt beteende. Jag har bedrivit programmen både i grupp och individuellt.


Diplomerad samtalsterapeut genom Humanistiskt Lärcentrum år 2014.
Som samtalsterapeut hjälper jag klienter att bryta negativa tankemönster, förändra gamla vanor, finna nya perspektiv, öka självkänslan och mycket mer.


Kognitiv beteendeterapi, kurs ledd av KBT-terapeut Meta E Malmgren
år 2009 samt kurser/utbildningar genom Statens institutionsstyrelse år 2012 och Kriminalvården år 2015.
KBT är en konkret terapiform där man inte bara pratar om saker utan också övar, planerar och agerar på ett målinriktat sätt.
Fokus ligger här och nu och framåt!


Motiverande samtal (MI) genom Statens institutionsstyrelse år 2011 samt vidareutbildad genom Humanistiskt Lärcentrum 2014 och Kriminalvården 2015.
MI är både en effektfull metod och ett inbjudande förhållningssätt där klienten tillåts formulera sina egna förändringsmål och där jag som samtalsledare bidrar genom att öka viljan till förändring och tron på att det är möjligt.


Acceptance and Commitment Therapy (ACT) genom Statens institutionsstyrelse, Forum Forskning och Karolinska Institutet år 2011.
ACT hör till ”tredje-vågens-KBT” och bygger på KBT-principer men med större fokus på medveten närvaro och acceptans. Jag har bedrivit ACT som manualbaserat grupprogram och använder mig återkommande av ACT-tekniker då jag funnit dem vara mycket hjälpsamma. I samband med utbildningen i ACT har jag även utbildats i
Medveten närvaro/mindfulness.


Behandlingsassistent inom socialt behandlingsarbete med examensår 2010. Utbildningen innehöll kurser ämnade för klientnära arbete.
Som behandlingsassistent är man utbildad för att kunna behandla och hjälpa personer med varierande problematik, dubbeldiagnoser och psykisk ohälsa.


Yrkeshandledning via Luleå Tekniska Universitet år 2010. Kursen inriktade sig bl.a. på konflikthantering, kommunikation och handledningsprinciper.


Lösningsfokuserade samtal genom yrkesutbildningen till
behandlingsassistent år 2009.
En samtalsteknik där man lägger fokus på att hitta vägar framåt genom att finna lösningar istället för att fastna vid det som eventuellt kan stå i vägen för det man vill uppnå.


Psykologi vid Mittuniversitetet år 2006. Genom dessa kurser har jag fått en fördjupad förståelse för mänskliga processer, våra styrkor och också våra svagheter.


Medling vid Luleå Tekniska Universitet år 2005. Kursen gav teoretiska och praktiska kunskaper inför arbetet som medlare och dessa har jag fått användning för under alla mina yrkesverksamma år.Jag har arbetat som behandlare sedan 2010 och med olika tekniker hjälpt individer och grupper att finna motivation, skapa mål och ta

aktiva steg mot en positiv förändring.